Aukční vyhláška /řád/

společnosti GALERIE LAZARSKÁ – aukce s.r.o., IČO: 03092356, DIČ: CZ03092356
zápis v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227393
která provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů.
Průběh aukce se řídí právními předpisy ČR

 

 1. Práva a povinnosti dražitele

Každý dražitel je povinen se ze zákona řádně zaregistrovat. Dražitel musí být starší 18 let a musí mít plnou právní způsobilost. Údaje poskytnuté pro registraci slouží pouze pro interní potřebu společnosti Galerie Lazarská – aukce s.r.o (dále jen Galerie Lazarská). Bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR a nebudou poskytovány třetím osobám.

Po zaregistrování je dražiteli zasláno na jeho e-mail přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovací údaje budou aktivní po telefonickém ověření totožnosti dražitele, které proběhne do dvou pracovních dnů od jeho registrace. Dražebník si vyhrazuje právo vyžádat od dražitele scan občanského průkazu/pasu. Po přihlášení do systému je dražiteli přiřazeno identifikační číslo (ID) a je mu umožněno pod tímto číslem dražit vybrané položky či vkládat na ně limit.

Galerie Lazarská si vyhrazuje právo nedokončit registraci nového dražitele, který nesplní výše uvedené podmínky.

 Dražené předměty si je možné na  prohlédnout v prostorách Galerie Lazarská.          

Vydražitel je povinen do 14-ti kalendářních dnů od ukončení dražby předmět v plném rozsahu včetně provize uhradit, jinak bude trvale vyřazen ze seznamu dražitelů Galerie Lazarská a aukce bude považována za zmařenou. Dražebník si vyhrazuje právo požadovat od dražitele náhradu za zmařenou dražbu ve výši 30% dosažené ceny díla na pokrytí nákladů dražby.

 2. Pravidla aukce

Aukční předměty budou draženy v pořadí (den, čas), které je uvedeno na internetových stránkách. V případě příhozu 3 minuty před stanoveným časem ukončení položky se čas ukončení prodlužuje o 3 minuty a to až do doby posledního (nejvyššího příhozu). Galerie Lazarská si vyhrazuje právo zrušit aukci draženého předmětu či změnit její termín z důvodu výpadku serveru či živelné pohromy či jiného závažného důvodu. Dále Galerie Lazarská neručí za potíže s připojením na straně dražitele.

Poškození odpovídající běžnému opotřebení exponátů, vzhledem k jejich stáří, se v kataloguneuvádějí (např. poškození rámu, přirozená takeláž olejomaleb, zažloutlý papír starších tisků a kreseb, malé restaurátorské zásahy apod.).

Rám není součástí aukční ceny nabízených předmětů.U výtvarných děl, knih a starožitností se blíže specifikují pouze ta poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu. Díla prohlášená za kulturní památku budou opatřena posudkem znalce a lze je vyvést pouze se souhlasem příslušných orgánů. Nabízené předměty je možné si před aukcí prohlédnout. Vydražená díla a předměty lze reklamovat nejpozději při jejich převzetí.

 Dražitel s přístupem on-line (na internetu) má právo kdykoli v průběhu aukce učinit podání (resp. vlastní příhoz) nebo podat na konkrétní položku svojí nejvyšší nabídku (limit) a nečekat až na konec dražby.

Limit

V případě stanovení výše limitu, bude systém automaticky dražit ve prospěch dražitele, který zadal limitní částku, až do předem stanovené výše, pokud je to možné. V případě dvou či více nejvyšších nabídek na stejnou věc se začíná vyvolávat o příhoz víc, než činí druhá nejvyšší nabídka. Pokud je více limitů, má přednost dražitel, který jej zadal dříve.

Limity lze v průběhu aukce libovolně zvyšovat.

 Stanovené minimální výše příhozů:

       100,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5.000,- Kč

       500,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000,- Kč, ale méně než 10.000,- Kč

    1.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000,- Kč, ale méně než 20.000,- Kč

    2.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20.000,- Kč, ale méně než 50.000,- Kč

    5.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000,- Kč, ale méně než 100.000,- Kč

  10.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000,- Kč, ale méně než 500.000,- Kč

  50.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000,- Kč, ale méně než 1.000 000,- Kč

100.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000 000,- Kč, ale méně než 10.000 000,- Kč

500.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 000,- Kč a více

3. Poaukční prodej

Díla, která nebyla vydražena, je možné koupit v Poaukčním prodeji, který trvá 14 kalendářních dnů od skončení aukce. Cena uvedená v poaukčním prodeji je již včetně provize dražebníka (vyvolávací cena + 25% provize dražebníka).

4. Platební podmínky

Dražený předmět vyhrává dražitel s nejvyšší nabídkou. K vydražené ceně je kupujícímu (dražiteli) účtována provize dražebníka (Galerie Lazarská – aukce s.r.o.) ve výši 25%.

 Kupující (dražitel) se zavazuje, že vydražený předmět zaplatí do 10 kalendářních dnů.   

Platba může být provedena:      

1)      převodem na účet dražebníka Galerie Lazarská – aukce s.r.o

2)      v hotovosti v  Galerii Lazarská, Lazarská 7, 110 00, Praha 1

3)      kurýrem, po předchozí domluvě (díla zasíláme do 14 dnů od ukončení dražby)

Veškeré náklady spojené s přepravou (poštovné, pojištění) nese dražitel. Za případné poškození předmětu po předání přepravci nenese dražebník žádnou odpovědnost.

Zakoupené předměty budou vydány neprodleně po zaplacení a kupující obdrží  doklad o nabytí vlastnictví. Předměty si je možné vyzvednout bezplatně po dobu 30 dnů ode dne vydražení, poté bude účtováno skladné ve výši 1% z ceny díla denně.

Dražitelé, kteří nedodrží výše uvedené podmínky budou z aukce vyloučeni.

 

                                                                                                                                     GALERIE LAZARSKÁ – aukce s.r.o