GDPR

Souhlas se zasíláním informací

Vážení,
vzhledem k tomu, že vstoupilo v platnost Obecné nařízení dle nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 a současně dle zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dovolujeme si vás požádat o váš souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, abychom vás i v budoucnosti mohli informovat o aktuálním dění v naší galerii.
Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, požádat o informaci o zpracování osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, korekci, výmaz či blokování osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám.
Pro společnost GALERIE LAZARSKÁ - aukce. s r.o. je ochrana osobních údajů jednou z priorit. Společnost GALERIE LAZARSKÁ - aukce. s r.o. prohlašuje, že za účelem naplnění této priority dodržuje právní předpisy EU týkající se ochrany osobních údajů a zavazuje se k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).
Společnost GALERIE LAZARSKÁ s r.o. se tak hlásí ke všem zásadám zpracování osobních údajů, a ubezpečuje, že osobní údaje všech subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se zásadou zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, výlučně pro splnění účelu a v maximálně omezeném, minimálním množství.
Společnost GALERIE LAZARSKÁ - aukce. s r.o. zároveň respektuje a chrání práva všech subjektů osobních údajů a prohlašuje, že zavedla veškerá dostupná opatření pro dosažení spolehlivé ochrany osobních údajů.

V sekci „Můj účet" můžete souhlas se zasíláním informací kdykoliv zrušit.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny Vaše osobní údaje, které poskytujete v souvislosti s  používáním webové stránky
www.aukce.galerielazarska.cz a účasti v internetových aukcích společnosti GALERIE LAZARSKÁ – aukce s.r.o.

Správcem osobních údajů je společnost GALERIE LAZARSKÁ – aukce s.r.o.,
IČO: 03092356, se sídlem Praha 1, Lazarská 7, 1100 00 Praha 1; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227393, 10.6.2014  (dále jako „Správce“ nebo „GALERIE LAZARSKÁ“).

Veškeré Vaše osobní údaje jsou používány pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, souhlasíte se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Co shromažďujeme

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

 

Správce může shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi a v důsledku Vaší účasti v elektronické dražbě či  zakoupení zboží a služeb

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu.

 

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme:

 Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů, v případě uzavření smlouvy je doba zpracování vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůty (nejdéle v daném případě po dobu deseti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu), případě plnění našich právních povinností je doba zpracování uložena příslušnými právními předpisy.

 

GALERIE LAZARSKÁ si vyžádá Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pro možnost zasílání marketingových sdělení

 

Technická data a k návštěvě Webové stránky

Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice.  Osobní údaje nejsou předávány do států mimo Evropskou Unii.  

 

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné technickoorganizační postupy a opatření pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým a manuálním způsobem za použití automatických, manuálních a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 

Poskytování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou k dispozici jednotlivým pracovníkům Galerie Lazarská, zodpovědným za realizace Vaší smlouvy s námi či správu Vašeho klientského portfolia u nás. Osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem Replica Bags, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajištujícím přepravu a doručení Vámi objednaného zboží a poskytovatelům IT služeb. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno za podmínek stanovených právními předpisy.

 

Práva subjektů údajů

Správce při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.

Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Správce a předat je jinému správci).

Dále máte právo po Správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na: info@galerie-lazarska.cz

ab elevator shoes

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.05.2018.